Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

yenna
15:38
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
yenna
15:37
4915 ef45 400
Reposted fromfeliscatus feliscatus viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
yenna
15:35
6096 1b56 400
Reposted fromktosiowa ktosiowa viayanek yanek
yenna
15:34
Trzeba patrzeć na świat z optymizmem, nawet wtedy, kiedy miałby się za parę lat skończyć.
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
yenna
15:34
People will leave you, but that doesn’t mean it is your fault.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viacytaty cytaty
yenna
15:34
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viacytaty cytaty
yenna
15:34
9875 9805
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
yenna
15:34
0068 ba96 400
yenna
15:33
"- Wiesz, co jest w życiu najważniejsze?
- Co?
- Światełko. Zobaczyć światełko. Mały, błyszczący punkcik. I iść do tego światełka. Nic więcej..."
— ~ Jarosław Borszewicz
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viacytaty cytaty
yenna
15:33
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
yenna
15:33

July 07 2015

yenna
19:05
było ciężko, ale udało nam się dotrzeć do twojej dorosłości.
— mama
Reposted bySkydelancytatyarrependimentonieuciekajMaryiczaryZofijaaamilejoIhaveadreamforgetpuszkamilenyruinyourdaywujcioBatTuptolcitiesofnightsweetdream98dianthussRozaajustblogcolorfulsohardirbjarbirbtakiezycieeeefrytkatosia
yenna
18:09
yenna
18:09
18:09
9914 4135 400
Reposted fromgoetze goetze viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
18:08
yenna
17:45
Reposted fromweightless weightless
yenna
17:45
Reposted fromweightless weightless
yenna
17:41
yenna
17:40
2140 70a5 400
Reposted fromMuppet Muppet viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl